வணக்கம் வருக பாலசுகுமார் பக்கம் இது

Monday, 10 August 2009

இன்னிய அரங்கேற்றம் நோர்வே 2009
கூத்துப் பயிலரங்கு நோர்வே
நான் பயணித்த பாலத்தை தரிசித்த உறவுகளுக்கு நன்றி